Loading
ქარ
Eng
ქარ
Eng

საჯარო სამსახურის სტატისტიკა

ინსტიტუციური მოწყობა
  • საჯარო სამსახურის ბიუროს 2020 წლის სტატისტიკა საჯარო სამსახურში (იხილეთ ფოტო-სლაიდის სახით. დოკუმენტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე იხილეთ მიმაგრების სახით)