Loading
ქარ
Eng
ქარ
Eng

ადამიანური რესურსების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვა უწყვეტი ციკლია, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების დაგეგმვას, შერჩევას, სამუშაოს მართვასა და განვითარებას. ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა უზრუნველყოფს თანამშრომელთა უნარებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ორგანიზაციული მიზნების მიღწევას.