სამართლებრივი აქტები


გააზიარე:

საქართველოს კონსტიტუციასაქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისაქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებსაქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსისაქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებსაჯარო სამსახურის ბიუროს დებულებასაქართველოს მთავრობის დადგენილება №204 - საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №220 - პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №410 - „საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსებასაჯარო დაწესებულებების მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 2017წლის 10 ივლისის ბრძანებასახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტისაქართველოს მთავრობის დადგენილება №199 - პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებსაქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №627 - საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებსსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებაში ცვლილებასსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებაში ცვლილებასსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N 73/სა ბრძანებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს დეკლარაციებზე მუშაობის დეპარტამენტის დებულებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობისა და პრაქტიკის განზოგადების დეპარტამენტის დებულებასაჯარო დაწესებულებების ფუნქციური ანალიზის განხორციელების მეთოდოლოგიისა და ორგანიზაციული მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპებისაჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს ანალიტიკური დეპარტამენტის დებულებასაქართველოს მთავრობის დადგენილება №243 - პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარების წესისა და თემატიკის განსაზღვრის შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №205 - ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №246 - პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ პროფესიული განვითარებისათვის შვებულებით სარგებლობის წესისა და პირობების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №242 - პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება №200 - საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებთანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ტექნიკურად სწორად შევსების ინსტრუქციასაჯარო დაწესებულების მოხელეთა პროფესიული განვითარების ყოველწლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ ბრძანება