სამართლებრივი აქტები


გააზიარე:





საქართველოს კონსტიტუცია



საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი



საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ



საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი



საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ



„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი



საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ



საჯარო სამსახურის ბიუროს დებულება



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204 - საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №220 - პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №410 - „საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე



საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება



საჯარო დაწესებულებების მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 2017წლის 10 ივლისის ბრძანება



სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტი



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №199 - პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ



საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №627 - საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ



სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებაში ცვლილება



სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებაში ცვლილება



სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N 73/სა ბრძანება



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულება



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს დეკლარაციებზე მუშაობის დეპარტამენტის დებულება



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობისა და პრაქტიკის განზოგადების დეპარტამენტის დებულება



საჯარო დაწესებულებების ფუნქციური ანალიზის განხორციელების მეთოდოლოგიისა და ორგანიზაციული მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპები



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს ანალიტიკური დეპარტამენტის დებულება



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №243 - პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარების წესისა და თემატიკის განსაზღვრის შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №205 - ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმების დამტკიცების შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №246 - პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ პროფესიული განვითარებისათვის შვებულებით სარგებლობის წესისა და პირობების შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №242 - პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ



საქართველოს მთავრობის დადგენილება №200 - საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ