კანონპროექტები


გააზიარე:საჯარო სამსახურის ბიუროში სისტემატიურად მიმდინარეობს არსებული საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის განახლება და ამავდროულად ახალი კანონპროექტების შემუშავება. ქვევით შეგიძლიათ იხილოთ ბიუროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტები:საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივნისი, 2013),საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ (ივნისი, 2013)საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივლისი, 2012)"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივლისი, 2012)მამხილებელთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი (აპრილი, 2012)საჯარო სამსახურის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები ქრონოლოგიური პრინციპით (2004-2012)