2018 წელს განხორციელებული დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგების ანგარიში