კონკურსი გორის რაიონული სასამართლოს აპარატში


გააზიარე:


"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს გორის რაიონული სასამართლოს აპარატის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებებზე:

#

თანამდებობის დასახელება

რაოდენობა

თანამდებობრიი სარგო (ლარი)

1

აპარატის უფროსი – საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი

1

1050

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება

2

მოსამართლის თანაშემწე

2

700

3

სხდომის მდივანი

3

500

4

ქსელის ადმინისტრატორი

1

450

კანცელარია და მოქალაქეტა მისაღები

5

განყოფილების უფროსი

1

750

6

წამყვანი სპეციალისტი

2

440

7

სპეციალისტი

2

410

8

კურიერი

2

350

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი

9

მოსამართლის თანაშემწე

1

700

10

სხდომის მდივანი

1

500

11

სპეციალისტი

1

410

12

კურიერი

1

350საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. აპარატის უფროსი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
საქართველოს კონსტიტუცია;
სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობა;
საერთო სასამართლოების სისტემის შესახებ კანონმდებლობა;
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი და შრომის კანონმდებლობა;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, "რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.
სხვა მოთხოვნები:
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე).

2. მოსამართლის თანაშემწე
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
საქართველოს კონსტიტუცია;
სამოქალაქო, სამეწარმეო, სამოქალაქო-საპროცესო კანონმდებლობა;
ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციულ-საპროცესო კანონმდებლობა;
სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა;
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონი;
"რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება;
საერთო სასამართლოების სისტემის შესახებ კანონმდებლობა.

სხვა მოთხოვნები:
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე);
სამოსამართლო სწავლების ცენტრში (იუსტიციის უმაღლესი სკოლა) სასწავლო კურსის გავლა, ან მოსამართლედ, პროკურორად, გამომძიებლად, ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ ერთი წლის გამოცდილება, ან საერთო სასამართლოებში კონსულტანტად მუშაობის არა ნაკლებ 1 წლის გამოცდილება, ან/და მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

3. სხდომის მდივანი
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა;
"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" და "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონები;
"რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.
სხვა მოთხოვნები:
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე);
სამოსამართლო სწავლების ცენტრში (იუსტიციის უმაღლესი სკოლა) სასწავლო კურსის გავლა ან სხდომის მდივნად მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება.

4. ქსელის ადმინისტრატორი
უმაღლესი სპეციალური განათლება;
ჭინდოწს 2000, ჭინდოწს Vისტა, ჭინდოწს 7, ჭინდოწსშერვერ 2003 – ადმინისტრირების საწყისები (მომხმარებელთა, ქსელური რესურსების, უსაფრთხოების პოლიტიკის მართვა);
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კომპიუტერების, საბეჭდი და პერიფერიული მოწყობილობების ინსტალაცია, პრობლემების დიაგნოსტიკა);
მონაცემთა ბაზების რომელიმე სისტემის საწყის დონეზე ადმინისტრირებისა და საოფისე პროგრამების ცოდნა.
კანონმდებლობის ცოდნა:
"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
"რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.

5. განყოფილების უფროსი
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. საერთო სასამართლოების სისტემის შესახებ კანონმდებლობა;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის #414 ბრძანებულება ,,საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“, "რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება;
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე).

6. წამყვანი სპეციალისტი
უმაღლესი იურიდიული ან სხვა უმაღლესი განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა;
"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" და "საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონები;
"საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის #414 ბრძანებულება ,,საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ", "რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.
სხვა მოთხოვნები:
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე).

7. სპეციალისტი
უმაღლესი იურიდიული ან სხვა უმაღლესი განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა;
"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" და "საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონები;
"საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;
"რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის #466 ბრძანებულება.
სხვა მოთხოვნები:
კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამები (სამომხმარებლო დონეზე).

8. კურიერი
საშუალო განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-78-ე მუხლები.
სხვა მოთხოვნები:
მსუბუქი ავტომანქანის მართვა.

9. მოსამართლის თანაშემწე
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
კანონმდებლობის ცოდნა:
საქართველოს კონსტიტუცია;
სამოქალაქო, სამეწარმეო, სამოქალაქო-საპროცესო კანონმდებლობა;
ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციულ-საპროცესო კანონმდებლობა;
სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა;
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონი;
"რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრეზი