რეფორმა საჯარო სამსახურში


გააზიარე:


საჯარო სამსახურის რეფორმა არის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის და ეფექტური მმართველობის განხორციელების მნიშვნელოვანი ელემენტი. რეფორმის მიზანია ეფექტური და ეფექტიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც მერიტოკრატულ პრინციპზე იქნება დაფუძნებული და უზრუნველყოფს პროფესიონალიზმის წახალისებას, ხელშეწყობასა და დაფასებას. საჯარო სამსახურის რეფორმა გრძელვადიან პერსპექტივაში გულისხმობს სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური გარემოს შემდგომ გაუმჯობესებას, სადაც არ იარსებებს მიკერძოებულობა, არაეთიკური ქცევა და კორუფცია. გამართული და გამჭვირვალე საჯარო სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბება არის სახელმწიფოსადმი მოსახლეობის ნდობის ამაღლების საფუძველი. რწმენა სამართლიანი და მიუკერძოებელი საჯარო სამსახურისადმი განაპირობებს ხელისუფლების განხორციელებაში საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობას, რაც საბოლოო ჯამში სამართლიანი და მიუკერძოებელი პოლიტიკის ფორმირებას უზრუნველყოფს.

საჯარო სამსახურის მოწყობის ე.წ. "კლასიკური" გაგება, კერძოდ, კარიერაზე დაფუძნებული, პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი.


ვრცლად →

ახალი კანონი, როგორც კარიერის პრინციპზე დაფუძნებული პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სტაბილურობის გარანტია, რომელიც საჯარო სამსახურში დასაქმებას და კარიერულ წინსვლას უზრუნველყოფს.

ვრცლად →

რეორგანიზებული, ძლიერი და მრავალფუნქციური საჯარო სამსახურის ბიურო, პრემიერ-მინისტრის ზედამხედველობის ქვეშ, საჯარო სამსახურის საბჭოსთან ერთად.


ვრცლად →პროფესიული მოხელის სამსახურში მიღების ერთიანი სტანდარტი, როგორც თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვისა და ქმედითი მობილობის განხორციელების შესაძლებლობის გარანტია.

ვრცლად →

კრიტერიუმები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია საჯარო სამსახურის თანამდებობებათა სისტემის და ჰორიზონტალური და ვერტიკალური თანამდებობრივი გადაადგილებების მართვა.

ვრცლად →

ფულადი და არაფულადი ანაზღაურების სქემა, რომელიც შესაბამისობაშია კლასიფიკაციის სისტემასთან.
ვრცლად →ადამიანური რესურსების მართვის მთლიანი ციკლის რეგულაციები - სამსახურში აყვანიდან გათავისუფლებამდე. შეფასება, თანამდებობრივი გადაადგილება, დაწინაურება, პენსიაზე გასვლის დაგეგმვა და სხვა პროცესები

ვრცლად →

საჯარო მოხელეების უფლება-მოვალეობები; მიდგომა დისციპლინური წარმოებისა და სახდელების შესახებ.


ვრცლად →

მოხელეთა სწავლება ერთიანი სასწავლო სისტემით საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე. საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს სწავლების სტანდარტების დადგენასა და პროცესის კოორდინაციას.


ვრცლად →თანასწორობა საჯარო სამსახურში, მათ შორის თანაბარი შესაძლებლობები მამაკაცებისა და ქალებისათვის ანუ "გენდერული მეინსტრიმინგი".

ვრცლად →