ელექტრონული მმართველობა


გააზიარე:


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტენსიური განვითარების ფონზე საქართველოს საჯარო სამსახურში ელექტრონული მმართველობის დანერგვა–განვითარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. 2009 წლიდან საჯარო სამსახურის ბიურო აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით და საჯარო სამსახურის სფეროში ელექტრონული მმართველობის რამდენიმე წარმატებულ პროექტს ახორციელებს.განხორციელებული პროექტები


საჯარო სამსახურში კონკურსების ვებ–პლატფორმა www.hr.gov.ge
– 2011 წლის ივნისში ამოქმედდა საჯარო სამსახურში დასაქმების ელექტრონული პორტალი. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, ყველა სახაზინო–საბიუჯეტო დაწესებულებას დაეკისრა ვალდებულება ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადოს მხოლოდ ამ ვებ–გვერდის საშუალებით. ნებისმიერ დასაქმების მსურველს საშუალება აქვს, უფასოდ დარეგისტრირდეს საიტზე, შეავსოს რეზიუმე, მოიძიოს სასურველი ვაკანსია და ელექტონულად გააკეთოს მასზე განაცხადი. სისტემა ამარტივებს, როგორც კონკურსის გამოცხადების, ასევე მასში მონაწილეობის მიღების პროცედურას.


თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ელექტრონული პლატფორმა www.declaration.gov.ge
– 2010 წელს საჯარო სამსახურის ბიურომ საფუძველი ჩაუყარა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების ელექტრონულ სისტემას. ონლაინ სისტემაზე გადასვლამ საგრძნობლად გააუმჯობესა და გაამარტივა დეკლარაციების შევსება და ჩაბარება თანამდებობის პირთათვის. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა ბიუროში მისვლის, განცხადების დაწერისა და მოსაკრებლის გადახდის გარეშე ოფისიდან გაუსვლელად გაეცნოს, ჩამოტვირთოს სასურველი თანამდებობის პირის დეკლარაცია.

დოკუმენტბრუნვისა და HR–ის ელექტრონული პროგრამები – 2011 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემუშავებული ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამების მინიმალური სტანდარტები საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის No.57 და 21 თებერვლის No. 64 დადგენილებით დამტკიცდა. 2013 წლის ბოლომდე სისრულეში იქნება მოყვანილი ამ სტანდარტების დანერგვა ყველა სახაზინო–საბიუჯეტო დაწესებულებაში. მინიმალური სტანდარტით გათვალისწინეული ელექტრონული პროგრამები მკვეთრად შეამცირებს მატერიალურ, დროისა და ადამიანური რესურსების დანახარჯებს. (იხ. ელექტრონული სისტემის მინიმალური სტანდარტები)სამომავლო პროექტები


ელექტრონული სისტემების გაუმჯობესების მიზნით საჯარო სამსახურის ბიურო სამომავლოდ გეგმავს აქტიური მუშაობის გაგრძელებას შემდეგი ძირითადი მიმართულებით:

– უწყებებს შორის დოკუმენტბრუნვისა და HR-ის ელექტრონული პროგრამების ბოლომდე დანერგვა ყველა სახელმწიფო სახაზინო–საბიუჯეტო დაწესებულებაში

– ყველა შესაძლო სამთავრობო სერვისის გადატანა ელექტრონულ სივრცეში

– არსებული ელექტრონული პროგრამების მუდმივი დახვეწა

– ელექტრონული სერვისების მიღების შესაძლებლობა სხვადასხვა მობაილ პლატფორმებზეც (iPhone, Android etc.)