გლობალური კორუფციის ბარომეტრი 2010


გააზიარე:


„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ბერლინის ოფისმა 2010 წლის „გლობალური კორუფციის ბარომეტრის“ შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 86 ქვეყნის მოსაზრებებზე დაყრდნობით შეიქმნა. აღნიშნული გამოკითხვა საქართველოშიც ჩაატარდა.

„გლობალური კორუფციის ბარომეტრის“ მიხედვით თბილისის მოსახლეობის 77% მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტურია“ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. გამოკითხვაში მონაწილე სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოს იმ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც აღნიშნულ სფეროში მთავრობის ძალისხმევა „ეფექტურად“ ან „ძალიან ეფექტურად“ შეაფასეს, ყველაზე მაღალია.

საქართველო გამოკითხულ ქვეყნებს შორის ლიდერობს კითხვით კორუფციის დონის შესახებ, და ქართველ რესპონდენტთა 78% ბოლო სამი წლის განმავლობაში კორუფციის დონის „შემცირებაზე“ ან „ძალიან შესამჩნევ შემცირებაზე“ საუბრობს. თბილისში გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 9% მიიჩნევს, რომ კორუფცია „(ძალიან) გაიზარდა“ ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ეს კი ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელია სხვა ქვეყნებთან შედარებით.

.

როგორ შეიცვალა კორუფციის დონე ბოლო 3 წლის განმავლობაში?

.

ქვეყანა/ტერიტორია შემცირდა არ შეცვლილა გაიზარდა

.

მთლიანად 14% 30% 56%

.

NIS+ 17% 38% 45%

.

სომხეთი 15% 35% 50%

.

აზერბაიჯანი 28% 20% 52%

.

ბელარუსი 24% 49% 27%

.

საქართველო 78% 13% 9%

.

მოლდოვა 12% 35% 53%

.

მონღოლეთი 7% 20% 73%

.

რუსეთი 8% 39% 53%

.

უკრაინა 7% 63% 30%

.

რამდენად კორუმპირებულად აღიქვამთ შემდგომ ინსტიტუტებს? (1=არაკორუმპირებულს, 5=ძალიან კორუმპირებულს)

.

ქვეყანა/ტერიტორია პოლიტიკური პარტიები პარლამენტი/კანონმდებლობა პოლიცია ბიზნესი/კერძო სექტორი მედია თანამდებობის პირები სასამართლო არასამთავრობო ორგანიზაციები რელიგიური ორგანიზაციები ჯარი განათლების სისტემა

.

მთლიანად 4.2 3.7 3.7 3.4 3.2 3.7 3.3 2.9 3.3 2.8 3.1

.

NIS+ 3.7 3.7 3.9 3.3 3.0 3.8 3.9 2.9 2.2 3.1 3.6

.

სომხეთი 3.6 3.8 4.1 3.2 2.9 3.8 4.1 2.7 2.2 3.6 4.2

.

აზერბაიჯანი 2.6 2.5 3.6 2.6 2.4 3.3 3.2 2.5 1.9 2.6 3.3

.

ბელარუსი 3.2 3.2 3.6 3.2 3.1 3.8 3.4 2.9 2.2 2.9 3.2

.

საქართველო 2.9 2.6 2.1 2.4 2.4 2.7 2.9 2.2 1.4 1.8 2.2

.

მოლდოვა 3.8 3.7 4.1 3.7 3.0 3.8 3.9 2.9 2.4 2.9 3.7

.

მონღოლეთი 4.2 4.2 4.0 3.0 2.9 3.6 4.1 2.5 2.1 2.9 3.7

.

რუსეთი 3.5 3.6 3.9 3.4 3.2 3.9 3.7 3.1 2.5 3.5 3.7

.

უკრაინა 4.0 4.1 4.3 3.7 3.2 4.1 4.4 3.2 2.3 3.5 4.0

.

როგორ აფასებთ თქვენი მთავრობის ძალისხმევას კორუფციასთან ბრძოლის საკითხში?

.

ქვეყანა/ტერიტორია არაეფექტური არცერთი ეფექტური

.

მთლიანად 50% 21% 29%

.

NIS+ 46% 23% 31%

.

სომხეთი 53% 20% 27%

.

აზერბაიჯანი 26% 9% 66%

.

ბელარუსი 26% 35% 39%

.

საქართველო 12% 11% 77%

.

მოლდოვა 52% 30% 18%

.

მონღოლეთი 53% 28% 19%

.

რუსეთი 52% 22% 26%

.

უკრაინა 59% 24% 16%

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb